Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI ÜNİTE / KAZANIM /ÖĞRENME ALANI
5. SINIF TÜRKÇE DERSİ
SINAVA DAHİL OLAN KAZANIMLAR VE AÇIKLAMALARI

T.5.1. DİNLEME/İZLEME T.5.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. T.5.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
Öğrencilerin kelime anlamlarına yönelik tahminleri ile sözlük anlamlarını karşılaştırmaları sağlanır. T.5.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. T.5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder. T.5.1.5. Dinlediklerini/izlediklerini özetler. T.5.1.6. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. T.5.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir. T.5.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır. T.5.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. T.5.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
a) Çizgi film vb. izletilerek örtülü anlamlar hakkında çıkarımda bulunulması sağlanır. b) Öğrencilerin dinlediklerindeki/izlediklerindeki tutarlılığı sorgulamaları sağlanır. T.5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir. T.5.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.
Not alarak, katılımlı,grup hâlinde dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır.
T.5.2. KONUŞMA T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
Öğrencilerin verilen bir konuyu görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve sunum öncesinde prova yapmaları sağlanır. T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
Serbest, güdümlü, kelime ve kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır. T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
Ama, fakat, ancak ve lakin ifadelerini kullanmaları sağlanır. T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.retim Programı T.5.3. OKUMA
Akıcı Okuma T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır. T.5.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.
Sesli, sessiz, tahmin ederek, grup hâlinde, soru sorarak, söz korosu, ezberleyerek ve hızlı okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır. Söz Varlığı
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için görseller, sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir. T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. T.5.3.7. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. T.5.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. T.5.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. T.5.3.10. Kökleri ve ekleri ayırt eder. T.5.3.11. Yapım ekinin işlevlerini açıklar.
Yapım ekleri ezberletilmez, işlevleri sezdirilir. Kelime türetmenin mantığı kavratılır.
Anlama T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.
Hikâye, fabl, masal, haber metni türleri tanıtılır. Metin türleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmez. T.5.3.13. Okuduklarını özetler. T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. T.5.3.15. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı vb. gibi hikâye unsurları üzerinde durulur. T.5.3.17. Metni yorumlar.
a) Yazarın bakış açısını fark etmeleri, olayları ele alış şeklini yorumlamaları ve öğrencilerin metinle ilgili kendi bakış açılarını ifade etmeleri sağlanır. b) Metin içeriğinin yorumlanması sırasında metinlerdeki örneklere ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır. T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar. T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.
Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.rkçe Dersi Öğretim Programı T.5.3.20. Metnin konusunu belirler. T.5.3.21. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
a) Resim ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır. b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur. T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
a) Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır. b) Köprü metinlerin (Hipertekst) dış bağlantı olduğu belirtilir. T.5.3.24. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.5.3.25. Medya metinlerini değerlendirir.
İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır. T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan
katkısını değerlendirir. Ama, fakat, ancak ve lakin ifadeleri üzerinde durulur. T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
Metinleri biçim ve tür gibi açılardan karşılaştırmaları sağlanır. T.5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanır. T.5.3.29. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır. T.5.3.30. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, abartma, nesnel ve öznel çıkarımlar üzerinde durulur. T.5.3.32. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
Benzetme (teşbih) ve kişileştirme (teşhis) söz sanatları verilir. T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. T.5.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.
T.5.4. YAZMA
T.5.4.1.Şiir yazar. T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
a) Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşan bir metin taslağı oluşturmaları, bu bölümlerde yazacaklarını belirlemeleri sağlanır. b) Öğrenciler yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmaya ve günlük hayattan örnekler vermeye teşvik edilir. c) Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanmaları sağlanır. 38 Türkçe Dersi Öğretim Programı T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar.
a) Öğrencilerin günlük hayattaki gözlem ve deneyimlerine dayanarak hikâye konusu ve hikâye unsurlarını belirlemeleri sağlanır. b) Öğrenciler, yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir. T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
Güdümlü, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
Yay ayraç, üç nokta, eğik çizgi, soru işareti, nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi, kesme işareti, noktalı virgül ve köşeli ayraç işaretlerinin yaygın kullanılan işlevleri üzerinde durulur. T.5.4.6. Bir işin işlem basamaklarını yazar. T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. T.5.4.8. Sayıları doğru yazar.
Kesirli sayıların, sıra ve üleştirme sayılarının, dört veya daha çok basamaklı sayıların yazımları üzerinde durulur.
T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.
Sınıf düzeyine uygun yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.
Öğrenciler, yazdıklarını sınıf ve okul panosu gibi farklı ortamlarda paylaşmaya teşvik edilir. T.5.4.11. Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır.
Ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması ve ünsüz türemesi ses olayları üzerinde durulur. T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin
Türkçelerini kullanır. T.5.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur. T.5.4.14. Kısa metinler yazar.
Öğrenciler dilekçe yazmaya teşvik edilir. T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
Ama, fakat, ancak ve lakin ifadelerini kullanmaları sağlanır. 39ogramı
NOT: Öğrenciler Türk Dil Kurumunda yer alan yazım kurallarından ve noktalama işaretlerinden sorumludur.
5. SINIF MATEMATİK DERSİ
5. SINIF MATEMATİK DERSİ DAHİL OLAN KONULAR,

5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER
5.1.1. Doğal Sayılar
5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler
5.1.3. Kesirler
5.1.4. Kesirlerle İşlemler
5.1.5. Ondalık Gösterim
5.1.6. Yüzdeler
5.2. GEOMETRİ VE ÖLÇME
5.2.1. Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
5.2.2. Üçgen ve Dörtgenler
5.2.2.1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır.
5.2.2.2. Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı
üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır.
5. SINIF MATEMATİK DERSİ DAHİL OLMAYAN KONULAR,
5.2. GEOMETRİ VE ÖLÇME
5.2.2. Üçgen ve Dörtgenler
5.2.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel elemanlarını belirler
ve çizer.
5.2.2.4. Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı
bulur.
5.2.3. Uzunluk ve Zaman Ölçme
5.2.4. Alan Ölçme
5.2.5. Geometrik Cisimler
5.3. VERİ İŞLEME
5.3.1. Veri Toplama ve Değerlendirme
5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ
5. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Sınav Kapsamına Dâhil Edilen Konular

1. Ünite- Güneş, Dünya ve Ay
2. Ünite- Canlılar Dünyası
3. Ünite- Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme
4. Ünite- Madde ve Değişim
5. Ünite- Işığın Yayılması
5. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Sınav Kapsamına Dâhil Edilmeyen Konular
6. Ünite- İnsan ve Çevre
7.Ünite- Elektrik Devre Elemanları
5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ
SINAVA DAHİL OLAN ÖĞRENME ALANI VE KAZANIMLAR

1. BİREY VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)
2. KÜLTÜR VE MİRAS (Öğrenme Alanı)
3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER (Öğrenme Alanı)
4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)
5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM (Öğrenme Alanı)
SB.5.5.1. Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder.
SB.5.5.2. Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri
tanır.
SINAVA DAHİL OLMAYAN ÖĞRENME ALANI VE KAZANIMLAR
SB.5.5.3. Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz
eder.
SB.5.5.4. Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını
analiz eder.
SB.5.5.5. İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirir.
SB.5.5.6. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.
6. ETKİN VATANDAŞLIK (Öğrenme Alanı)
7. KÜRESEL BAĞLANTILAR (Öğrenme Alanı)
5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
SINAVA DAHİL OLAN ÜNİTE VE KAZANIMLAR

5.1. ALLAH İNANCI: Kazanımların tamamı
5.2. RAMAZAN VE ORUÇ: Kazanımların tamamı
5.3. ADAP VE NEZAKET: Kazanımların tamamı
5.4. HZ. MUHAMMED (s.a.v.) VE AİLE HAYATI;
5.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evlilik sürecini özetler.
5.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir.
5.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir.
SINAVA D HİL OLMAYAN ÜNİTE VE KAZANIMLAR,
5.4. HZ. MUHAMMED (s.a.v.) VE AİLE HAYATI
5.4.4. Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) ahlaki erdemlerini kendisine örnek alır.
5.4.5. Kevser suresini okur ve anlamını söyler.
5.5. ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ: Kazanımların tamamı
Yeni Yorum Gönder 


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi