Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
canlılarda sınıflandırma ile ilgili terimler sözlüğü
#1
canlılarda sınıflandırma (taksonomi) ile ilgili terimler sözlüğü
Aile (=Familia): Alt familya, tribü, cins, alt cins, tür, alt türlerin bağlı bulunduğu yüksek taksonomik kategori. Sıklıkla, her familyanın ilk bakışta hemen tanınabilen bir genel görünüşü vardır.Âlem (=Regnum): Alt âlem ve sonraki tüm kategorilerin bağlı bulunduğu yüksek taksonomik kategori.Allopatrik tür: Aynı cinse bağlı olup, farklı coğrafi alanda yayılış gösteren türler.Allotip: Yeni bir tür tanımlanırken kullanılan holotipin karşı cinsiyetindeki örnek.Amfibiler: Kuyruksuz ve kuyruklu kurbağaları (semenderleri) içeren dört bacaklı omurgalılar sınıfı, ikiyaşamlılar.Analog yapılar: Aralarında evrimsel bir ilişki ya da köken eşliği bulunmayan, ancak aynı görev için özelleşmiş, benzer yapıdaki organlar.Anatomi: Canlıların vücut yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim.Animalia: Kara ve su ortamlarında yaşayan çeşitli omurgalı ve omurgasız hayvanları içeren âlem, hayvanlar âlemi.Apomorfik: Türemiş, evrim sonucu oluşmuş (karakter).Archaebacteria: Çok yüksek ya da düşük sıcaklıklar, çok tuzlu, çok asidik ya da oksijensiz ortamlar gibi ekstrem koşullarda yaşayabilen bakteriler, arkebakterler.Bakteri: Prokaryot hücre yapısındaki mikroorganizma.Biyolojik indikatör (Biyoindikatör): Yaşadıkları ortamda belirli bir koşulun varlığını gösteren, ekolojik koşulların ya da süreçlerin ayrımını ve/veya tanınmasını sağlayan, biyolojik olarak gösterge özelliği taşıyan canlılar.Cins (=Genus): Familya içerisinde yer alan, birbirleriyle akraba olan türlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş kategori. Yüksek kategorilerin en alt basamağıdır.Coğrafya: Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim.Çekirdek: Bir hücrede yaşamsal etkinlikleri kontrol eden, kalıtım maddesini taşıyan organel.Dış iskelet: Organik ve inorganik maddelerin bileşiminden oluşan, vücudu dış etkilerden koruyan, üzerinde vücut örtüsü bulunmayan, kasların iç yüzüne bağlandığı kabuk ve benzeri yapılar.Dimorfizm: İki farklı morfolojik özellik gösterme durumu, iki formluluk.DNA: Deoksiribonükleik asit, yapısında deoksiriboz adıyla bilinen şeker molekülünü taşıyan çekirdek asidi, temel kalıtsal madde.Doğa tarihi müzesi: Belirli bir bölgede yaşamış olan ve hâlâ yaşayan canlılara ait örneklerin sergilendiği, geniş kapsamlı müzeler.Domain: Âlemin de üzerinde yer alan, âlemleri içinde toplayan taksonomik kategori.Ekoloji: Çevresel döngüleri ve süreçleri, canlıların çevreyle ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalı.Embriyo: Zigotun gelişmesiyle oluşan genç organizma.Embriyonik: Embriyoya ya da embriyo gelişimine ilişkin.Etoloji: Hayvan türlerinin kendilerine özgü davranışlarını inceleyen bilim, davranış bilimi.Eubacteria: Ekstrem koşullar hariç her yerde yaşayabilen bakteriler.Fauna: Ekolojik olarak sınırlanabilir bir bölgede bulunan tüm hayvan türleri.Fenetik: Karakter durumlarını eşit kabul eden ve morfometrik ölçümleri esas alarak canlı türleri arasındaki sistematik ilişkileri belirlemeye çalışan sistematik ekolü.Fenogram: Fenetik ekolünün kullandığı benzerlik ağaçları.Filogenetik: farklı canlı grupları arasındaki evrimsel ilişkileri inceleyen bilim.Fizyoloji: Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim.Flora: Ekolojik olarak sınırlanabilir bir bölgede bulunan tüm bitki ya da bakteri türleri.Fungi: Küf, pas, rastık, maya, kav mantarlarını ve şapkalı mantarları içeren âlem, mantarlar âlemi.Genetik: Kalıtım bilimi.Geometrik morfometri: Yapısal (morfolojik) özelliklerde görülen varyasyon ve değişimleri, belirli nirengi noktalarını (landmark) kullanarak inceleyen çalışma alanı.Habitat: Bir canlının doğal olarak yaşadığı ortam.Heterozigot: Alelleri birbirinden farklı olan gen çifti (ör: XY).Hibrid (Melez): İki farklı türün ya da ırkın çiftleşmesi sonucu oluşan canlı.Hiyerarşi: Derecelendirme düzeni, aşama sırası.Holotip: Yeni bir tür tanımlanırken kullanılan ve ilgili yayında detaylı olarak anlatılan esas örnek.Homolog yapılar: Embriyonik gelişim sürecinde aynı kökenden meydana gelen, farklı ya da aynı işlevler için özelleşebilen yapı ya da organlar.Homonim: Farklı türlere, farklı araştırmacılar tarafından aynı adın verilmesi durumu.Homozigot: Alelleri birbirinin aynı olan gen çifti (ör: XX).İstatistik: İlkelerini olasılık kuramlarından alarak, verileri grafik ve sayı biçiminde değerlendiren uygulamalı matematik dalı, sayım bilimi.Jeoloji: Yer bilimi.Karakter: Ayırt edici nitelik, taksonomik açıdan anlam taşıyan her türlü özellik.Kategori: Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, sınıflandırma kademelerindeki derecelerin her biri.Klad: Kladistik ekolüne göre, tek bir ortak ata ile bu ortak atadan evrilerek gelişmiş olan tüm gruplardan oluşan (monofiletik) taksonomik grup.Kladistik: Bazı karakterlerin daha ayırıcı olduğunu savunan, canlıların sınıflandırılmasında eski ve atasal karakterlerin belirleyici olduğunu düşünen sistematik ekolü.Kladogram: Kladistik ekolünün kullandığı benzerlik ağaçları.Klorofil: Kloroplastların içinde bulunan, fotosentez tepkimelerinde güneş enerjisini soğuran ve kimyasal enerjiye çeviren, yapısında Magnezyum (Mg) içeren, yeşil renkli pigment.Kloroplast: Ökaryot canlılarda fotosentez tepkimeleriden sorumlu olan, klorofil maddesi içeren organel.Konakçı: Bir asalak canlının ergin halini ya da gelişim evrelerinden herhangi birini taşıyan canlı.Kontrol listesi (Checklist): Bir bir coğrafi alanda bulunanKriptik tür: Birbirleriyle aynı morfolojik görünüşe sahip olan, ancak üreme bakımından birbirlerinden yalıtılmış olan türler.Kromozom: Mitoz bölünme sırasında yoğunlaşan kromatin ipliklerinin, kalın, kısa ve tek tek gözlenebilen hali.Larva: Bazı canlılarda, yumurtadan çıktıktan sonra, ergin hale geçmeden önceki form.Matematik: Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen çalışma alanlarının ortak adı.Mimikri: Bir canlının diğer bir canlıyı görünüm ya da davranış olarak taklit etmesi.Mitokondri: Ökaryot canlılarda solunum tepkimelerinden ve enerji üretiminden sorumlu olan organel.Moleküler sistematik: Kalıtım bilgisini kullanarak, canlılar arasındaki evrimsel ilişkileri ve moleküler düzeydeki benzerlikleri anlamlandırmaya çalışan bilim.Monera: Prokaryot hücre tipine sahip, ilkel bir hücreli canlıları içeren âlem.Monofiletik: Kendilerine en yakın ortak atadan evrilerek gelişen tüm grupları içeren, tamamı tek bir ortak atadan evrimleşerek gelen.Monograf: Yüksek taksonomik kategorileri her yönüyle inceleyen, en detaylı taksonomik yayınlar.Monotipik cins: Yalnızca tek bir tür içeren cins.Morfoloji: Yapı bilimi.Morfometri: Yapısal (morfolojik) özelliklerin ölçümü, canlıların şekil ve boyutlarındaki varyasyonlar ile değişmeleri inceleyen bilim.Neotip: Orijinal teşhis örneğinin (holotip) hasar görmesi halinde, mevcut örneklerin arasından onun yerini almak üzere seçilen yeni teşhis örneği.Nomenclature (Nomenklatür): Canlıları belirli kurallara bağlı olarak adlandıran, sistematiğin alt dalı.Nominalistik tür: Doğada yalnızca bireylerin bulunduğunu, tür kavramının insan tarafından ortaya çıkarılmış yapay bir kavram olduğunu savunan, günümüzde geçerliliği olmayan yaklaşım.Organel: Hücre içerisinde belirli işlevler için özelleşmiş olan alt yapılar.Orijinal deskripsiyon: Bir türü bilim dünyasına ilk kez tanıtan, türe ait detaylı anlatım içeren bilimsel yayın.Ortak ata: Birden fazla grubun evrim sürecinde köken aldığı atasal form ya da canlı türü.Ökaryot: Zarla çevrili gerçek organelleri bulunan, gelişmiş hücre tipi.Parafiletik: Kendilerine en yakın ortak atadan evrilerek gelişen tüm grupları içermeyen, birden fazla ortak atadan evrimleşerek gelen.Paratip: Yeni bir tür tanımlanırken kullanılan, holotip ve allotip dışında kalan tüm diğer teşhis örnekleri.Parazit: Başka türden bir canlının içinde ya da üzerinde, kendisine besin ya da barınak sağlayacak ve diğer canlıya zarar verecek şekilde yaşayan organizma, asalak.Partenogenez: Döllenme gerçekleşmeksizin embriyo ya da tohum oluşumuyla sonuçlanan bir eşeysiz üreme tipi.Plantae: Kara ve su ortamında yaşayan çeşitli damarlı ve damarsız, çiçekli ve çiçeksiz bitkileri içeren âlem, bitkiler âlemi.Plesiomorfik: Değişmeden gelmiş, atasal (karakter).Polimorfizm: İkiden fazla morfolojik özellik gösterebilme durumu, çok formluluk.Politipik cins: Birden fazla tür içeren cins.Popülasyon: Aynı türden bireylerin belirli bir coğrafyada oluşturdukları yaşama birliği.Prokaryot: Zarla çevrili gerçek organelleri bulunmayan, organel içerikleri hücrenin belirli bölgelerinde yoğunlaşmış halde yer alan basit hücre tipi.Protista: Ökaryot bir hücrelileri ve ilkel çok hücreli organizmaları içeren âlem, protistler.Redeskripsiyon: Çok yüzeysel tanıtılmış ya da adı verilmiş ancak tanıtılamamış olan türleri bilim dünyasına detaylı biçimde tanıtmak amacıyla hazırlanan yayınlar.Revizyon: Bir familyanın tamamını ya da bir kısmını, bir cinsi ya da türler grubunu taksonomik açıdan toplu halde ele alan, bu taksonları aynı yayın içerisinde teker teker inceleyen bilimsel yayın.Sınıf (=Classis): Alt sınıf, takım ve bunların altındaki kategorilerin bağlı bulunduğu yüksek taksonomik kategori.Sınıflandırma: Canlıları gruplandıran ve bu grupları derecelendiren bilim dalı.Sibling tür: Dış görünüşleri bakımından birbirlerine çok benzeyen ya da aynı olan, iki ya da daha fazla farklı tür.Simpatrik tür: Aynı cinse bağlı olup, aynı coğrafi alanda yayılış gösteren türler.Sinonim: Aynı türlere, farklı araştırmacılar tarafından farklı adların verilmesi durumu, bir türün esas alınan bilimsel adı dışında sahip olduğu diğer adlar, eş anlamlılık.Sistematik: Canlıların birbirleriyle evrimsel akrabalık ilişkilerini, benzerlik ve farklılıklarını inceleyen bilim dalı.Şube (=Phylum): Alt şube, sınıf ve bunların altındaki kategorilerin bağlı bulunduğu yüksek taksonomik kategori.Takım (=Ordo): Alt takım, aile ve bunların altındaki kategorilerin bağlı bulunduğu yüksek taksonomik kategori.Takson: Belirli bir hiyerarşiye göre sınıflandırma bütününe yerleştirilmiş, bir kategori olmaya yetecek kadar diğer gruplardan farklılıklar taşıyan, kendi aralarında belirli ortak özelliklere sahip, herhangi bir derecede bulunan taksonomik grup.Taksonomi: Canlı türlerini belirli bir düzene sokmaya çalışan, bu amaca yönelik ilkeler geliştiren, canlıları tanımlayan, anlatan ve adlandıran bilim dalı.Taksonomist: Taksonomi alanında çalışan araştırmacı.Tribü: Bir alt familyanın çok fazla sayıda cins içermesi durumunda, birbirine çok benzeyen cinslerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan gruplar.Tür (=Species): Birbirleriyle çiftleştiklerinde verimli nesiller veren, genellikle birbirlerine yüksek derecede benzeyen, ortak bir gen havuzuna sahip olan doğal popülasyonlar.Tür teşhisi: Belirli karakterlerin incelenmesi ve yorumlanması yoluyla, bir canlının hangi türe ait olduğunun belirlenmesi.Vektör: Sıklıkla zararlı özellikte olan bir canlıyı, kendi vücudunda taşıyarak başka bir canlıya ileten (canlı).Yüksek kategori: Dereceli bir sınıflandırmada, aynı düzeydeki tüm taksonların içine yerleştirildiği grup.Yüksek takson: Kendisiyle aynı derecede bulunan diğer taksonlardan kopmalarla ayrılmış olan yakın türler topluluğu.
Bul
CevaplaKonu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  yakıtlar ile ilgili terimler sözlüğü fenhane58 0 2,082 07/05/2015, 14:02
Son Yorum: fenhane58
  güneş sistemi ile ilgili terimler sözlük fenhane58 0 2,518 07/05/2015, 13:57
Son Yorum: fenhane58
  fen terimleri sözlüğü -V-Y-Z fenhane58 0 2,710 20/02/2014, 19:47
Son Yorum: fenhane58
  fen terimleri sözlüğü -Ş-T-Ü fenhane58 0 2,491 20/02/2014, 19:45
Son Yorum: fenhane58
  fen terimleri sözlüğü -P-R-S fenhane58 0 2,442 20/02/2014, 19:45
Son Yorum: fenhane58
  fen terimleri sözlüğü -O-Ö fenhane58 0 2,407 20/02/2014, 19:44
Son Yorum: fenhane58
  fen terimleri sözlüğü -M-N fenhane58 0 2,516 20/02/2014, 19:44
Son Yorum: fenhane58
  fen terimleri sözlüğü -L fenhane58 0 2,390 20/02/2014, 19:43
Son Yorum: fenhane58
  fen terimleri sözlüğü -K fenhane58 0 2,413 20/02/2014, 19:43
Son Yorum: fenhane58
  fen terimleri sözlüğü -I-İ-J fenhane58 0 2,441 20/02/2014, 19:42
Son Yorum: fenhane58

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi